# عمومی
اُمحَََّصوا بِالبَلاء قَلَّ الدَّیانُون وقتی آزمایش شدند، دین داران اندک خواهند بود. امام حسین (ع)
/ 4 نظر / 19 بازدید