# بانک_سوال

نمونه سوال

3- کتیبه بیستون یادگار کدام پادشاه ایران باستان است؟(5/0) الف) کوروش           ب) داریوش                 ج) کمبوجیه                  د) خشایارشاه   4- جنگ های رومیان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید

نمونه سوال تاریخ معاصر

1- امتیاز رویتر در زمان مظفرالدین شاه به بیگانگان واگذار شد. (5/0)         درست             نادرست 2- آقامحمدخان بنیانگذار سلسله قاجار بود.(5/0)                                  درست            ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 166 بازدید