انعکاس من بر من

ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺵ
ﮐﻪ می خواهی ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺒﯿﻨﯽ
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ  می خوﺍﻫﯽ
ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ
ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍﻗﺖ  می خواهی
ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺵ
ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ می خوﺍﻫﯽ
اﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭ
ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﭘﮋﻭﺍﮎ ﻧﯿﺴﺖ
یادمان باشد
زندگی انعکاس رفتار ما است
انعکاس من بر من
پس حواسمان باشد
بهترین باشیم
تا بهترین دریافت کنیم
می گویند برای کلبه کوچک همسایه ات چراغی آرزو کن، قطعأ حوالی خانه تو نیز روشن خواهد شد.

/ 0 نظر / 34 بازدید